Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre

»Igraj in osvoji«

1. člen ORGANIZATOR

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »Igraj in osvoji«, katere organizator je družba Henkel Slovenija d.o.o., Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka 5382475000 (v nadaljevanju Organizator).

2. člen TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizira in izvaja v vseh živilskih prodajalnah Tuš na celotnem področju Republike Slovenije, v času od 19. 6. 2019 do 1. 7. 2019.

Namen organiziranja nagradne igre je promocija izdelkov Fa, Schauma in Taft.

3. člen POTEK NAGRADNE IGRE

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletnem naslovu www.henkelnagrajuje.si

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na naslednji način:

Da posameznik v času trajanja nagradne igre v katerikoli trgovini Tuš v Sloveniji kupi katerekoli izdelek Fa*, Schauma ali Taft in pošlje izpolnjeno nagradno kartico s pripetim originalnim računom na naslov: Henkel Slovenija, Barjanska 54, 1000 Ljubljana s pripisom ‘za nagradno igro Tuš – oddelek Beauty Care’. V žreb bodo vključeni vsi računi, ki bodo na navedeni naslov prispeli najkasneje do 4. 7. 2019 (za nakupe opravljene do 1. 7. 2019).

*Ne velja na darilne sete, trda mila in izdelke, ki sodelujejo v aktivnosti Mojih 10.

Posameznik lahko sodeluje večkrat z različnimi računi.

4. člen SODELUJOČI

Udeleženec nagradne igre (v nadaljevanju: udeleženec) je lahko vsaka fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije, ima stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije ter davčno številko, in ki je k nagradni igri pristopil v skladu s 3. členom teh pravil. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki sprejemajo pogoje sodelovanja v nagradni igri »Igraj in osvoji«.
Zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma zunajzakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

5. člen

V žrebanju sodelujejo vse pravilno izpolnjene kartice, ki bodo prispele z originalnim računom. Vsak posameznik v nagradni igri sodeluje z enim računom le enkrat, z večimi različnimi originalnimi računi pa lahko sodeluje tudi večkrat. Upoštevajo se vse kartice, ki bodo prispele do 4.7.2019. S prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre.

6. člen NAGRADE

Fond nagrad je sestavljen iz:

  • 1 x Tuš bon v vrednosti 1.000,00 EUR
  • 2 x Tuš bon v vrednosti 500,00 EUR
  • 10 x Tuš bon v vrednosti 100,00 EUR

Skupna vrednost nagradnega sklada znaša 3.000,00 EUR (z DDV-jem).

Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini. Slike na promocijskem materialu so simbolične narave.

7. člen DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost Organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

8. člen ŽREBANJE NAGRAD

Žrebanje zmagovalcev nagrad se bo izvedlo 8. 7. 2019.

Žrebanje bo nadzirala tri članska komisija. Komisija bo preverjala ali je dobitnik sodeloval v nagradni igri skladno s temi pravili. V primeru, da se njegova prijava razglasi za neveljavno, se izžreba novi dobitnik. V primeru, da se v nagrado vključi manjše število sodelujočih od števila nagrad, ki so predvidene, se po žrebanju nagrad, skladno s temi pravili, preostali nagradni sklad razdeli med vse prijave, ki so prispele. V tem primeru lahko posamezni dobitnik prejme več kot eno nagrado.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja pa ni mogoča. Organizator ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.

9. člen DOBITNIKI NAGRAD

Imena in priimki dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.henkelnagrajuje.si najkasneje v 8 dneh po končanju nagradne igre. Dobitniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni pisno ali telefonsko najkasneje v roku 8 dni po končanju nagradne igre.

Nagrajenec mora Organizatorju v roku 10 dni od prejetega obvestila posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in fotokopijo davčne številke. Osebne podatke nagrajencev Organizator zbira in obdeluje le za namen podelitve nagrad, za statistično obdelavo podatkov in za pošiljanje reklamnega gradiva. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in mu zapade pravica do nagrade. Organizator je oproščen vseh obveznosti do tega nagrajenca.

Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri soglašajo, da se njihovo ime in priimek ter prejete nagrade objavijo na omenjenih spletnih straneh.

10. člen PREVZEM NAGRAD

Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po teh pravilih, lahko nagrado prevzamejo v roku 30 dni od datuma izteka nagradne igre. V primeru, da je dobitnik mladoletna oseba, bo Organizator predal nagrado zakonitemu zastopniku po predložitvi dokazil o sorodstvenem oziroma skrbniškem odnosu. V kolikor dobitnik ne prevzame nagrade, se bo štelo, da se nagradi izrecno odpoveduje. S tem mu Organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do dobitnika. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

11. člen PRENEHANJE OBVEZ

S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.

12. člen PREKINITEV NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere Organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

13. člen VARSTVO PODATKOV

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu, obdelavi in hrambi osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in registriranih uporabnikov izključno za namene obveščanja o nagradni igri. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od Organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni ter veljavnimi predpisi.

Zbrani podatki se uporabljajo za organizacijo nagradne igre. Po koncu nagradne igre jih bomo izbrisali, z izjemo podatkov o nagrajencu/-ki. S sodelovanjem v nagradni igri se vsi sodelujoči strinjajo z objavo svojih podatkov in organizatorju dovolijo, da osebne podatke uporabi za javno objavo rezultatov nagradne igre. Sodelujoče osebe v času trajanja nagradne igre ne morejo preklicati svojega soglasja za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov.

14. člen KONČNE DOLOČBE

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s Prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter z njimi soglaša. Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.henkelnagrajuje.si.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Henkel Slovenija d.o.o.