Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre

»Osvojite bogate nagrade!«

1. člen ORGANIZATOR

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »Osvojite bogate nagrade!«, katere organizator je družba Henkel Slovenija d.o.o., Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka 5382475000 (v nadaljevanju Organizator).

2. člen TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizira in izvaja v Tuš Drogerijah na celotnem področju Republike Slovenije, v času od 3. 9. 2018. do 8. 10. 2018.

Namen organiziranja nagradne igre je promocija izdelkov Persil, Silan, Pril, Bref, Fa, Syoss, Vademecum in Schauma.

3. člen POTEK NAGRADNE IGRE

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletnem naslovu www.henkelnagrajuje.si.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na naslednji način:

Da posameznik v času trajanja nagradne igre kupi najmanj dva izdelka Persil, Silan, Pril, Bref, Fa, Syoss, Vademecum ali Schauma v Tuš Drogerijah in račun opravljenega nakupa ter svoje podatke (ime in priimek, naslov) pošlje Organizatorju nagradne igre: Henkel Slovenija, Barjanska cesta 54b, 1000 Ljubljana. V žreb bodo vključeni vsi računi, ki bodo na navedeni naslov prispeli najkasneje do 12. 10. 2018. (za nakupe opravljene do 8. 10. 2018.).

Posameznik lahko sodeluje večkrat z različnimi računi.

4. člen SODELUJOČI

Udeleženec nagradne igre (v nadaljevanju: udeleženec) je lahko vsaka fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije, ima stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije ter davčno številko, in ki je k nagradni igri pristopil v skladu s 3. členom teh pravil. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki sprejemajo pogoje sodelovanja v nagradni igri »Osvojite bogate nagrade!«.
Zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma zunajzakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

5. člen

V žrebanju sodelujejo vse pravilne prijave, prejete v celotnem času trajanja nagradne igre, katere časovno obdobje je definirano v 2. členu teh pravil. S prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre.

6. člen NAGRADE

Fond nagrad je sestavljen iz:

  • 10 x Kolo Rog Pony sport
  • 20 x Darilni paket Henkel

Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini. Slike na promocijskem materialu so simbolične narave.

7. člen DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost Organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

8. člen ŽREBANJE NAGRAD

Žrebanje zmagovalcev nagrad se bo izvedlo 15. 10. 2018.

Žrebanje bo nadzirala tri članska komisija. Komisija bo preverjala ali je dobitnik sodeloval v nagradni igri skladno s temi pravili. V primeru, da se njegova prijava razglasi za neveljavno, se izžreba novi dobitnik. V primeru, da se v nagrado vključi manjše število sodelujočih od števila nagrad, ki so predvidene, se po žrebanju nagrad, skladno s temi pravili, preostali nagradni sklad razdeli med vse prijave, ki so prispele. V tem primeru lahko posamezni dobitnik prejme več kot eno nagrado.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja pa ni mogoča. Organizator ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.

9. člen DOBITNIKI NAGRAD

Imena in priimki dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.henkelnagrajuje.si najkasneje v 8 dneh po končanju nagradne igre. Dobitniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni pisno ali telefonsko najkasneje v roku 8 dni po končanju nagradne igre.

Nagrajenec mora Organizatorju v roku 10 dni od prejetega obvestila posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in fotokopijo davčne številke. Osebne podatke nagrajencev Organizator zbira in obdeluje le za namen podelitve nagrad, za statistično obdelavo podatkov in za pošiljanje reklamnega gradiva. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in mu zapade pravica do nagrade. Organizator je oproščen vseh obveznosti do tega nagrajenca.

Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri soglašajo, da se njihovo ime in priimek ter prejete nagrade objavijo na omenjenih spletnih straneh.

10. člen PREVZEM NAGRAD

Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po teh pravilih, lahko nagrado prevzamejo v roku 60 dni od datuma izteka nagradne igre. V primeru, da je dobitnik mladoletna oseba, bo Organizator predal nagrado zakonitemu zastopniku po predložitvi dokazil o sorodstvenem oziroma skrbniškem odnosu. V kolikor dobitnik ne prevzame nagrade, se bo štelo, da se nagradi izrecno odpoveduje. S tem mu Organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do dobitnika. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

11. člen PRENEHANJE OBVEZ

S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.

12. člen PREKINITEV NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere Organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

13. člen VARSTVO PODATKOV

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu , obdelavi in hrambi osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in registriranih uporabnikov izključno za namene obveščanja o nagradni igri in namene obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih ter druge namene trženja Organizatorja. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od Organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni ter veljavnimi predpisi.

14. člen KONČNE DOLOČBE

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s Prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter z njimi soglaša. Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.henkelnagrajuje.si.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Henkel Slovenija d.o.o.