Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre

»OSVOJI NAGRADE + prihrani energijo«

1. člen ORGANIZATOR

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »OSVOJI NAGRADE + prihrani energijo«, katere organizator je družba Henkel Slovenija d.o.o., Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka: 5382475000 (v nadaljevanju Organizator).

2. člen TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizira in izvaja v vseh prodajalnah Tuš na celotnem področju Republike Slovenije, v času od 6. 3. 2024 do 3. 4. 2024.

Namen organiziranja nagradne igre je promocija izdelkov Persil, Somat, Silan in Perwoll.

3. člen POTEK NAGRADNE IGRE

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletnem naslovu www.henkelnagrajuje.si.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na naslednji način:

Da posameznik v času trajanja nagradne igre v katerikoli trgovini Tuš kupi kateri koli izdelek Persil, Somat, Silan ali Perwoll in

– izpolni obrazec na spletni strani www.henkelnagrajuje.si

ali

– pošlje SMS na številko 3600 s naslednjo vsebino: TUS, številka računa, ime in priimek ter naslov in kraj prebivališča. Cena poslanega SMS sporočila je po ceniku operaterja. Cena povratnega SMS sporočila pa je brezplačna.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri z največ 5 prijavami in to z različnimi številkami računov.

Vsak posamezni račun se lahko za namen nagradne igre uporabi samo enkrat. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se ta prijava razglasi za neveljavno.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče tudi brez nakupa, in sicer tako, da posameznik pošlje na e-mail info@henkelnagrajuje.si z zadevo »OSVOJI NAGRADE + prihrani energijo« in odgovorom na vprašanje: »Nasveti za učinkovito rabo energije v gospodinjstvu« v obsegu 400-500 znakov brez presledkov. Odgovor mora vsebovati tudi naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov prebivališča in mobilno telefonsko številko. Vsi dopisi, ki bodo prispeli po zaključku trajanja nagradne igre, se ne bodo več upoštevali. Posameznik lahko na ta način sodeluje le enkrat.

Vse pravilno poslane prijave bodo vnesene v centralno bazo podatkov. Vsak udeleženec mora originalni račun, kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre.

4. člen SODELUJOČI

Udeleženec nagradne igre (v nadaljevanju: udeleženec) je lahko vsaka fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije, ima stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije ter davčno številko, in ki je k nagradni igri pristopil v skladu s 3. členom teh pravil. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki sprejemajo pogoje sodelovanja v nagradni igri »OSVOJI NAGRADE + prihrani energijo«.

Zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma zunajzakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

5. člen

V žrebanju sodelujejo vse pravilne prijave, prejete v celotnem času trajanja nagradne igre, katere časovno obdobje je definirano v 2. členu teh pravil. S prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre.

6. člen NAGRADE

Fond nagrad je sestavljen iz:

  • 10 x Pralni stroj Samsung
  • 8 x Pokončni sesalnik Samsung
  • 50 x Henkel darilni paket vrednosti 38,96 EUR

Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade in ni izplačljiva v gotovini. Slike na promocijskem materialu so simbolične narave.

7. člen DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost Organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

8. člen ŽREBANJE NAGRAD

Žrebanje nagrad bo potekalo 5. 4. 2024.

Dobitniki bodo izžrebani iz centralne baze podatkov s pomočjo računalniške aplikacije, po metodi naključnega izbora. Žrebanje bo nadzirala tri članska komisija. O poteku žrebanja se bo vodil zapisnik. Komisija bo preverjala ali je dobitnik sodeloval v nagradni igri skladno s temi pravili. V primeru, da se njegova prijava razglasi za neveljavno, se izžreba novi dobitnik. Ena oseba lahko osvoji eno nagrado.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja pa ni mogoča. Organizator ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.

9. člen DOBITNIKI NAGRAD

Imena in priimki dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.henkelnagrajuje.si najkasneje v 8 dneh po opravljenem žrebanju. Dobitniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni pisno ali telefonsko najkasneje v roku 8 dni po opravljenem žrebanju.

Nagrajenec mora Organizatorju v roku 10 dni od prejetega obvestila posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in fotokopijo davčne številke. Osebne podatke nagrajencev Organizator zbira in obdeluje le za namen podelitve nagrad, za statistično obdelavo podatkov in za pošiljanje reklamnega gradiva. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in mu zapade pravica do nagrade. Organizator je oproščen vseh obveznosti do tega nagrajenca.

Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri soglašajo, da se njihovo ime in priimek ter prejete nagrade objavijo na omenjenih spletnih straneh.

10. člen PREVZEM NAGRAD

Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po teh pravilih, lahko nagrado osebno prevzamejo v roku 60 dni od datuma izteka nagradne igre po predhodnem dogovoru z organizatorjem. V primeru, da je dobitnik mladoletna oseba, bo Organizator predal nagrado zakonitemu zastopniku po predložitvi dokazil o sorodstvenem oziroma skrbniškem odnosu. V kolikor dobitnik ne prevzame nagrade, se bo štelo, da se nagradi izrecno odpoveduje. S tem mu Organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do dobitnika. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

11. člen PRENEHANJE OBVEZ

S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.

12. člen PREKINITEV NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere Organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

13. člen VARSTVO PODATKOV

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu , obdelavi in hrambi osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in registriranih uporabnikov izključno za namene obveščanja o nagradni igri in namene obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih ter druge namene trženja Organizatorja. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od Organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni ter veljavnimi predpisi.

14. člen KONČNE DOLOČBE

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s Prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter z njimi soglaša. Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.henkelnagrajuje.si.

Sodelujoči sodelujejo na natečaju na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja na natečaju. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije). V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo natečaj. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Henkel Slovenija d.o.o.